/Files/images/statut/DSCN0391.JPG /Files/images/statut/DSCN0392.JPG
Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 18 «Струмочок», затвердженого рішенням міської ради від 25 вересня 2009р., № 1206-46/V

1. Загальні положення.

1.1.Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла – садок № 18 «Струмочок» входить до дитячого дошкільного об’єднання (ДДО) згідно рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради від 13.09.1996 р. № 380 «Про створення дитячого дошкільного об’єднання», відділу освіти виконкому Марганецької міської ради, є закладом комунальної форми власності.

Скорочена назва закладу – КДНЗКТ № 18 «Струмочок».

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу:

53408

Дніпропетровська обл.,

м. Марганець,

Ювілейний квартал, тел:.

(05665) 4-11-54.

1.3.Засновником дошкільного закладу є Марганецька міська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально–технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами.

Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України " Про освіту ", "Про дошкільну освіту", «Про мови», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

1.4.Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, розрахунковий рахунок в органах Державного казначейства, бланки з власними реквізитами.

1.5.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини, формування національної самосвідомості, духовності, інтересу до історії та культури українського народу.

1.7.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.8.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

œ Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України " Про дошкільну освіту";

œ Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

œ Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.9.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.10. Дошкільний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних відповідно до чинного законодавства України.

2.Комплектування дошкільного закладу.

2.1.Заклад розрахований на 320 місць.

Щорічна комплектація груп здійснюється наказом по ДДО.

2.2. Зарахування в дошкільний заклад здійснюється з 1 року.

2.3.Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.4.У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.5.Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей, з короткотривалим утриманням (прогулянкові), чергові групи.

2.6.Планова наповнюваність груп дітьми становить:

- раннього віку – 15 дітей;

- дошкільні – 20 дітей;

- порушення психологічного розвитку (ППР)

та логопедичні 10 – 12 дітей.

2.7.Направлення в дошкільний заклад видає ДДО, згідно електронної черги.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

а) медичну довідку про стан здоров'я дитини;

б) копію свідоцтва про народження дитини;

в) документи для встановлення батьківської плати і медичну довідку про епідеміологічне оточення.

2.8.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9.Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись;

— за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

— термін письмового повідомлення батьків або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини становить 14 днів.

2.10. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі в прогулянковій групі, або короткотривало, охоплені соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік дошкільного навчального закладу.

2.11. Групи для дітей, які відвідують заклад на умовах повного дня можуть бути доукомплектовані дітьми, які відвідують заклад на умовах короткотривалого перебування у разі недостатньої кількості дітей у групах.

2.12. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність та заключити Угоду між закладом та батьками або особами, що їх заміняють.

2.13. Дошкільний заклад може комплектувати інклюзивні групи (групу), надавати право доступу до навчально-виховного процесу асистенту дитини з особливими освітніми потребами (незалежно від нозології).

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі приймається за погодженням дошкільного закладу з дитячим дошкільним об’єднанням на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

2.14. В Закладі функціонує логопедичний пункт (пункти) для дітей з порушеннями мови, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік. Логопедичний пункт діє на підставі Положення, затвердженого рішенням виконкому міської ради.

3.Режим роботи дошкільного закладу.

3.1.Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, тощо.

3.2.Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 700- 1730,

чергова група: 600 – 1800.

3.3 За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

4.Організація навчально – виховного процесу

у дошкільному закладі.

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня

(оздоровчий період) у дошкільному закладі, проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, погоджується з директором дитячого дошкільного об’єднання та затверджується начальником відділу освіти.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується через програми, що затверджені Міністерством освіти і науки України, забезпечує наступність між дошкільною освітою та початковою ланкою загальної середньої освіти.

4.6.Дошкільний заклад організовує освітній процес за естетично-народознавчим напрямком, фізкультурно – оздоровчим.

4.7.Дошкільний навчальний заклад надає послуги спеціалістів: вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, музичного керівника, інструктора з фізкультури.

4.8.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється після закінчення навчального року.

4.9.Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові платні освітні послуги, на основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України.

4.10. З метою виявлення та ранньої діагностики відхилень, станів декомпенсації у дітей з психофізичними порушеннями, надання їм своєчасної ефективної корекційної допомоги спеціалістами ДНЗ у закладі створюється психолого – медико – педагогічний консиліум.

5.Організація харчування дітей у дошкільному закладі.

5.1. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування, згідно з циклічним меню, розробленим технологом з харчування дитячого дошкільного об'єднання.

5.2. Забезпечення продуктами харчування відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм здійснюється централізовано дитячим дошкільним об`єднанням.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника дошкільного навчального закладу, контролюється представниками Громадської Ради ДНЗ.

5.4. Діти, які відвідують групу короткотривалого перебування не харчуються.

6.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється старшою медсестрою, яка входить до штату дошкільного закладу та закладами охорони здоров'я на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

7. Учасники навчально – виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грошові винагороди, грамоти, подяки.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови розвитку виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей,

- брати участь в покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах з виплатою їм стипендії за наявності відповідних фондів, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- на позачергову атестацію та отримання або підвищення відповідної категорії та отримання педагогічного звання;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; .
- на захист професійної честі та власної гідності;

- одержувати гарантійний заробіток, затверджений угодою;

- одержувати премії, установлені в дошкільному закладі у відповідності з діючим законодавством і Положенням про матеріальні заохочення;

- на установлену оплачувану відпустку у відповідності з КЗпП України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- співпрацювати з сім’ями вихованців;

- систематично проходити медичне обстеження;

- відповідати морально і матеріально за наслідки своєї праці;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;

- виконувати санітарні правила утримання дітей, інструкції по техніці безпеки, протипожежної безпеки.
7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу за наказом директора дитячого дошкільного об'єднання та погодження адміністрації дошкільного закладу.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом.

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює відділ освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради через дитяче дошкільне об’єднання .

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади за наказом директора ДДО за попереднім погодженням з відділом освіти Марганецької міської ради.

Керівник дошкільного закладу:

— Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України " Про дошкільну освіту ", «Про мови», Базовим компонентом дошкільної освіти та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

— здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

— діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

— розпоряджається в установленому порядку майном і
коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

— затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

— затверджує штатний розклад за погодженням з ДДО;

— контролює організацію харчування і медичного обстеження дітей;

— вносить пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення працівників дошкільного закладу;

— контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і проблемам;

— підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно–експериментальну роботу педагогів;

— організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

— є начальником об’єкту цивiльної оборони i органiзовує його роботу у вiдповiдностi до Закону України «Про цивiльну оборону», рiшень уряду i мiсцевих органiв влади;

— щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово – господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

— встановлює надбавки, доплати, премії працівникам за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку визначеного радою дошкільного закладу і за погодженням з ПК.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники,
педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

— розглядає питання навчально – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

— організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

— приймає рішення з різних питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4. Орган громадського самоврядування – загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

— обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

— заслухують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

— розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

— затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

8.5. Між загальними зборами діє Рада закладу, яка організовує виконання рішень загальних зборів.

9.Майно дошкільного закладу.

9.1.Дошкільний заклад має в оперативному управлінні ділянку, де розташовуються будівлі, спортивні та ігрові майданчики.

— Майно ДНЗ складають основні фонди (приміщення , обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі дошкільного закладу.

— Майно ДНЗ належить йому за правом повного господарського відання, відповідно до чинного законодавства;

— Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ДНЗ проводиться лише у випадку, передбаченому чинним законодавством. Збитки, завдані ДНЗ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодується відповідно до чинного законодавства;

— Для забезпечення навчально – виховного процесу з дотриманням діючих нормативів, база ДНЗ, крім групових приміщень, включає: музичну залу, спортивну залу, кабінет завідувачки, методичний кабінет, кабінет психолога, комплекс медичного кабінету.

10. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу.

Фінансово – господарська діяльність здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та позабюджетних коштів закладу, які поступають як добровільні благодійні внески.

Бухгалтерський облік в закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію ДДО.

10.1.Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

— кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, не менше нижчого від передбаченого нормативами фінансування ДНЗ;

— кошти, одержані від батьків, за утримання дітей в ДНЗ;

— дотації органів міської виконавчої влади, міського та регіонального самоврядування;

— добровільні грошові внески батьків і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян, іноземних і фізичних осіб/

10.2.Дошкільний заклад за погодженням із ДДО має право:

— придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

— отримати допомогу від підприємств, установ, організаційних чи фізичних осіб.

10.3.Статистична звітність по формі № 85 – к про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

11.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований і підзвітний дитячому дошкільному об’єднанню.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.4. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.5. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 420

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.