ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

протокол №

від _________ 20 р.

Положення про раду комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 18 «Струмочок» м. Марганця Дніпропетроської області.

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 47 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад ”, у дошкільних навчальних закладах створюється рада дошкільного навчального закладу.

1.2.Рада дошкільного навчального закладу (далі - рада) - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України “Про освіту ”, “Про дошкільну освіту ”, Статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради

комунального дошкільного навчального закладу

комбінованого типу № 18 «Струмочок»

2.1.Метою діяльності ради є :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;

- об’єднання зусиль педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та батьків щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу реалізація задатків, здібностей, обдаровань, всебічного розвитку кожної дитини ;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з

організацією навчально-виховного процесу;

2.2.Основним завданням ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку

дошкільного навчального закладу, сприяння організаційно - педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу, поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ;

- формування виховного середовища для розвитку особистості дитини, її творчих здібностей ;

- створення належного педагогічного клімату в дошкільному навчальному закладі ;

- сприяння духовному, фізичному, психічному та моральному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення розвитку та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів ;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо 100% охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою;

- сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та дошкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу та інтеграції родинного та суспільного виховання.

2.3.Рада дошкільного навчального закладу діє на засадах:

- законності, гласності ;

- колегіальності ухвалення рішень ;

- добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу, батьків. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами дошкільного навчального закладу .

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається тільки загальними зборами.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути завідуючий та вихователь-методист.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача ДНЗ, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що

стосуються діяльності дошкільного навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту дошкільного навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, батьків, або осіб, які їх замінюють.

3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету дошкільного навчального закладу .

3.11. Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи дошкільного навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту дошкільного навчального закладу ;

- затверджує режим роботи дошкільного навчального закладу ;

- сприяє формуванню мережі груп дошкільного навчального закладу;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних програм , враховуючи можливості, здібності вихованців;

- погоджує навчальний план на кожен навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів педагогам;

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації роботи з дітьми протягом дня ;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

- виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- залучає батьків (осіб, які їх замінюють) до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми ;

- розглядає питання родинного виховання ;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які знаходяться під опікою, перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню «бібліотечного фонду» та передплаті періодичних видань ;

- розглядає питання здобуття якісної, доступної дошкільної освіти дітьми дошкільного віку ;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням дітей;

3.12.Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради дошкільного навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.

Кiлькiсть переглядiв: 499

Коментарi

  • Оксана

    2014-10-13 23:30:37

    Хороший сайт!! и сад очень хороший!..НО!! Когда же включат отопление,хоть потихонечку?!!Детки переболели уже все...Родителям предлагается не водить пока детей в сад,но тогда что - бросать работу?От предложенного обогревателя в группу - отказываются..постели у деток холоднющие( в самый раз зарабатывать воспаление легких,менингиты и другие прелести!!) Прошу уж как то отреагировать - все мамочки уже устали лечить детей!!...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.